ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน MuRayumZ

1.หากเราพบว่าท่านจงใจหาผลประโยชน์จากบัคหรือปัญหานั้นๆ "เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่จะตามมา" และจะมี"บทลงโทษ"ตามความรุนแรงของปัญหานั้นต่อความเสียหายที่ทำให้เซิฟเวอร์ ไปจนถึงขั้นแบนไอดี โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจการตัดสินของผู้ดูแล

2.การซื้อขายเงินจริง หากผู้เล่นจะกระทำเราไม่ได้ห้าม แต่เราจะไม่รับผิดชอบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ

3.หากสร้างความเสียหายหรือทำตัวปั่นป่วนไม่ว่ากรณีใดๆให้กับเซิฟเวอร์ท่านจะถูกแบนถาวร

ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ MuRayum และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์") โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนใช้งานเว็บไซต์ หรือก่อนสมัครไอดี MuRayum (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ID") หรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ โดยเว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยMuRayum (ซึ่งเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" ) และคุณเป็นผู้ใช้บริการ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ") ก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดอ่านรายละเอียด "ข้อตกลงและเงื่อนไข" และการคลิกที่ปุ่ม "สมัครไอดี" เป็นการแสดงความยินยอมรับข้อตกลงทั้งหมด ทั้งนี้หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงเหล่านี้คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้สมัครใช้งาน ID ของ MuRayum ขอสงวนสิทธิ์ พิจารณาเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม หรือลบ ข้อตกลงและเงื่อนไขบางส่วน ของข้อตกลงเหล่านี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอนาคตของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยที่ผู้ใช้บริการยอมรับไม่ได้ ผู้ใช้บริการจะต้องยินยอมยุติการใช้งาน ID และเว็บไซต์นี้ รวมถึงเว็บอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ


1.ผู้ใช้บริการ ID ต้องแจ้งข้อมูล(email)ที่เป็นความจริงตามที่ MuRayum กำหนดไว้ หาก MuRayum ตรวจพบว่า ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง MuRayum ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการไอดี และผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดในความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ/หรืออาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงหรือข้อมูลของบุคคลอื่นเพียงลำพังโดยสิ้นเชิง โดยไม่เกี่ยวข้องกับ MuRayum แต่ประการใด อนึ่ง ข้อมูลที่ผู้ขอใช้บริการได้แจ้งแก่ MuRayum และ/หรือข้อมูลการใช้บริการต่างๆ ผู้ใช้บริการตกลงให้เป็นข้อมูลของ MuRayum และตกลงยินยอมให้ MuRayum เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการและ/หรือข้อมูลการใช้บริการแก่หน่วยงานราชการต่างๆ ตามการร้องขอของหน่วยงานราชการนั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม

2.ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ MuRayum ระบุไว้ว่าเป็นข้อมูลสำคัญ จะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนเปลงได้

3.ผู้ใช้บริการ ID ตกลงยอมรับและปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ซึ่ง MuRayum เป็นผู้กำหนดให้ใช้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หาก MuRayum ตรวจสอบพบว่า มีการปฏิบัติผิดกฎ กติกา มารยาท ที่กำหนดไว้ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ MuRayum มีสิทธิยกเลิกการให้บริการไอดี และ/หรือบริการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ไอดี MuRayum โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ ID ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องรักษา ไอดี และ รหัสผ่าน ของตนเองไว้เป็นความลับ โดยไม่แจ้งให้บุคคลอื่นทราบ และผู้ใช้บริการยอมรับว่า หาก ไอดี และ รหัสผ่าน ของผู้ใช้บริการสูญหายหรือถูกขโมย หรือถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งาน ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า MuRayum ได้ใช้ความระมัดระวังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการโดยรวมอย่างเพียงพอแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับความเสียหายดังกล่าว (ตลอดถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการถูกขโมย, การถูกบุคคลอื่นแอบอ้างใช้งานไอดี, การถูกบุคคลอื่นขโมยหรือโอนย้ายสิ่งของต่างๆ (Items) ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้บริการเกม หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพียงลำพังโดยสิ้นเชิง และจะไม่เรียกร้องการเยียวยาและ/หรือความเสียหายใดๆ จากการกระทำดังกล่าว จาก MuRayum โดยสิ้นเชิง

5.ห้ามผู้ใช้บริการนำ ไอดี และ รหัสผ่าน ของผู้ใช้บริการเอง ไปให้บุคคลอื่นใช้งาน ร่วมใช้งานหรือจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลอื่น

6.ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า ID ที่สมัครไว้ และสิ่งของต่างๆ(Items) เป็นทรัพย์สินของ MuRayum ที่ผู้ใช้บริการ ได้รับจากการเข้าเล่นเกม, การแลกเปลี่ยนภายในเกม, กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในเกมและนอกเกม, การแลกเปลี่ยน Items จากมูลค่าบัตรเติมเงินต่างๆ ที่เติมไว้ เป็นเพียงการได้สิทธิการใช้ Items โดยมีกำหนดเวลาที่ชัดเจนเท่านั้น มิได้เป็นการซื้อขายหรือทำให้ผู้ใช้บริการได้กรรมสิทธิ์ใน Items แต่อย่างใด โดยสมาชิกยินยอมให้ MuRayum เรียกคืนและ/หรือระงับการให้บริการ ได้ทุกเมื่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

7.ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำบริการที่ได้รับไปละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น รวมทั้งกระทำการใดๆที่ผิดกฎหมายต่างๆ หรือกระทำการอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆเนื่องจากการกระทำดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ MuRayum ยกเลิกการให้บริการ ID รวมถึงผู้ใช้บริการ จะไม่สามารถใช้บริการเกมต่างๆ ภายใต้ ID นั้นๆ ได้ และผู้ใช้บริการตกลงยอมรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับ MuRayum แต่ประการใด

8.ข้อตกลงการใช้โปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ใดๆภายใต้ ID ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ หากมีข้อความใดขัดหรือแย้งกับข้อตกลงฉบับนี้ ให้ถือเป็นโมฆะและให้ถือตามข้อตกลงฉบับนี้

9.การลงทะเบียนเพื่อขอใช้ไอดีกับเกมออนไลน์ต่างๆ ที่ MuRayum ให้บริการภายใต้ ID ให้เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้

10.ผู้ใช้บริการเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ และผู้ใช้บริการ ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจาก MuRayum ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการถูกยกเลิกหรือระงับการให้บริการไอดี ตลอดถึง การถูกระงับการให้บริการ ไอดีเกม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับ ID ทุกกรณี

11.ในกรณีที่ผู้ใช้บริการถูกระงับการให้บริการ ไอดีเกมใดๆ ที่อยู่ภายใต้ ID ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงไม่เรียกคืนค่าบริการตามมูลค่าบัตรเติมเงิน ที่คงเหลือจากการที่ผู้ใช้บริการได้เติมไว้ ตลอดรวมถึง ความเสียหายจากการไม่ได้ใช้บริการสิ่งของต่างๆภายในเกม (Items) ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนมูลค่าตามบัตรเติมเงินเป็นสิ่งของ (Items) ในเกมต่างๆ หรือความเสียหายอื่นๆที่เกิดจากการถูกระงับบริการไอดี ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

13.MuRayum ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ID หรือยกเลิกการให้บริการนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14.ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้ MuRayum ระงับการให้บริการชั่วคราวแก่ ID ที่เกิดกรณีพิพาทใดๆ เช่น ข้อพิพาทจากการใช้บัตรเติมเงิน ข้อพิพาทจากการปฏิบัติผิดกฎ กติกา การเล่นเกมต่างๆ จนกว่าข้อพิพาทดังกล่าวจะยุติ

©2017 MuRayum. All rights reserved.